Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

HOÁ HỌC

GIÁO DỤC > Các phương pháp giáo dục > Montessori > Hoá học

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 26/4/2016. Cập nhật: 27/1/2017.

Khám phá về hoá

Nước

Các thể vật lí của vật liệu : khí lỏng rắn

 

Vật liệu

Cấu tạo chất

Tan - không tan

Nồng độ, axit - baz...

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Hoạt động vui chơi

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]