Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG > Khoa học môi trường

Trần Minh Hải.

Viết bài: 7/2/2005. Cập nhật: 7/12/2008.

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG giới thiệu các kiến thức cơ bản về môi trường, nguồn gốc, bản chất của ô nhiễm môi trường, các vấn đề môi trường toàn cầu.

Nội dung

Khám phá

Khám phá môi môi trường sẽ hấp dẫn bạn với những kiến thức phổ thông và những điều bí ẩn của môi trường tự nhiên.

Trái đất

Khí; quyển, địa quyển, thủy quyển...

Sinh vật

Thực vật, động vật, ...

Môi trường và ô nhiễm

Liên kết chọn lọc

Danh mục tài liệu

  • Bill T. Ray. Environmental Engineering. PWS Publishing Company. USA. 1995.
  • Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái .Quản lý chất thải rắn. Tập 1. Chất thải rắn đô thị. NXB Xây dựng. Hà Nội. 2001.
  • Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. 3 Tập. NXB Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội. 2001.

   Sách dùng cho môn Kỹ thuật môi trương đại cương, Công nghệ xử lý ô nhiễm không khí, đồ án môn học... Sách hay, có công thức tính toán thiết kế, bảng tra...

  • Gerard Kiely. Environmental Engineering. McGrall-Hill. Malaysia. 1998.
  • Hoàng Kim Cơ, Trần Hữu Uyển, Lương Đức Phẩm, Lý Kim Bảng, Dương Đức Hoàng. Kỹ thuật Môi trường. NXB KHKT. HN. 2001.
  • Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp. NXB Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

  Liên kết chọn lọc

  Tài liệu tham khảo

  © Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

  [ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Jeudi, 3 Janvier, 2019 9:46 PM ]