Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

LIÊN KẾT CHỌN MỌC VỀ MÔI TRƯỜNG

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG > Liên kết chọn lọc

Trong trang này

Vấn đề môi trường toàn cầu

Các phân ngành môi trường

đầu trang

Liên kết

bo Tai nguyen va Moi truong

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Cục Bảo vệ Môi trường

Trung tâm Thông tin

Trang này giới thiệu các trang web chọn lọc, có thông tin chuyên sâu về môi trường và từng lãnh vực nghiên cứu của ngành này như: nước cấp, nước thải, môi trường không khí, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại...

Sinh thái

Vấn đề môi trường toàn cầu

 

Tài nguyên

Tin thị trường và chuyên môn - technology review - http://www.techreview.com/

Các phân ngành môi trường

  • Khí : khí quyển, Mưa axit - acid rain, Ô nhiễm do giao thông đường bộ
  • Nước: giáo trình hoá nứơc, Tính chất của nước, Nước - nguồn nước- water, ground and drinking water , wetlands, Chất lượng nước , An toàn về nước, Các tổ chức về ngành nước , Vấn đề nước toàn cầu , Sóng thần
  • Chất thải rắn
  • Ồn

Kiểm soát ô nhiễm

Sản xuất và môi trường

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 04/02/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]