Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG > Quản lí môi trường > Công cụ quản lí môi trường

Viết bài: 7/1/2011. Cập nhật: 8/5/2014.

Công cụ quản lí môi trường

Phí, lệ phí

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ.

Phí vệ sinh là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố như chi phí cho hoạt động của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy trình kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền quy định (chưa bao gồm chi phí xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường).

Phí bảo vệ môi trường: Là khoản chi phí cho việc xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường như đốt, khử khuẩn, trung hòa, trơ hóa, chôn lấp hợp vệ sinh.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]