Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

QUẢN LÍ CHẤT THẢI

MÔI TRƯỜNG > Quản lí môi trường > Quản lí chất thải

Quản lý chất thải

  • Thu gom;
  • Vận chuyển;
  • Lưu trữ;
  • Tận dụng chất thải;
  • Xử lý,
  • Thải bỏ,
  • Tiêu hủy

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 16/06/2011.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]