Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

ĐẠI SỐ

MÔI TRƯỜNG > Toán > Đại sốTrần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 14/7/2011. Cập nhật: 10/3/2013.

7 hằng đẳng thức đáng nhớ

(a + b)² = a² + 2ab + b²

(a − b)² = a² − 2ab + b²

a² − b² = (a + b)(a − b)

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

(a − b)³ = a³ − 3a²b + 3ab² − b³

a³ + b³ = (a + b)(a² − ab + b²)

a³ − b³ = (a − b)(a² + ab + b²)

Nhị thức Newton :: Binomial theorem ::: binôme de Newton

Bậc ba

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.  

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]