Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

THỐNG KÊ

MÔI TRƯỜNG > Toán > Thống kê

Viết bài: 27/1/2011. Cập nhật: 13/3/2013.

Ý nghiã cuả thống kê

Thống kê có sử dụng trong đời thường khi nói về các con số trên báo chí, bài nói, bài viết. Theo quy ước thống kê, khi mẫu số trên 100, chỉ trình bày số phần trăm chính xác đến 1 số thập phân là đủ; khi mẫu số thấp hơn 100, không cần số lẻ; và khi mẫu số dưới 50, không cần số phần trăm mà chỉ dùng số nguyên để nói. (Nguyễn Văn Tuấn, 2013)

Thống kê có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học thực nghiệm. Nó đóng góp vai trò chính trong việc quy hoạch thực nghiệm và diễn dịch ý nghĩa dữ liệu. Một công trình nghiên cứu khoa học không phân tích dữ liệu đúng phương pháp sẽ không có ý nghĩa khoa học.

Báo cáo về biến đổi khí hậu của Việt Nam 2009 có những sai sót lớn về xử lí dữ liệu thống kê.

 

 

Nhietdo

Nguồn VIET NAM ASSESSMENT REPORT ON CLIMATE CHANGE (VARCC): http://www.roap.unep.org/pub/VTN_ASS_REP_CC.pdf

Hệ số xác định :: coefficient of determination R² chỉ có 0,0019 thì mối quan hệ giữa nhiệt độ và thời gian không thể phù hợp với phương trình tuyến tính mà tác giả gán cho nó được. Phương trình hồi quy này hoàn toàn không có giá trị thống kê. Điều này có nghĩa là chưa chắc chắn nhiệt độ tăng, trong những năm sau 2006, như phương trình hồi quy mô tả. Dữ liệu thế này cần phân tích xem có thay đổi theo mùa hay theo thời gian không, rồi mới xử lí theo cách xử lí dữ liệu dòng thời gian.

Bài viết chọn lọc

Thống kê mô tả

 • Biểu diễn dữ liệu
 • Ý nghĩa trung bình, trung vị, mode
 • Đặc trưng phân tán
 • Sai số chuẩn
 • Độ lệch chuẩn
 • Phân phối
 • Thống kê mô tả

Ước lượng

Kiểm định thống kê

Ý nghĩa của trị số P :: probability value

Trị số p có nghĩa là giá trị xác suất. Trong kết quả phân tích thường nêu "có ý nghĩa thống kê p = 0,05"

Kiểm định z

Kiểm định t và F

Để đánh giá độ khác biệt giữa hai nhóm, chúng ta thường sử dụng phương pháp kiểm định t (hay t-test). Phương pháp kiểm định t chỉ thích hợp nếu số liệu đáp ứng những điều kiện hay giả định sau :  

 • Hai nhóm so sánh phải hoàn toàn độc lập nhau;
 • Biến so sánh phải tuân theo luật phân phối chuẩn;
 • Phương sai của hai nhóm bằng nhau, hay gần bằng nhau; và
 • Các đối tượng phải được chọn một cách ngẫu nhiên :: random sample.

Liên kết chọn lọc

Kiểm định Chi^2

Kiểm định phi tham số

Phân tích phương sai, hay một phiên bản đơn giản hơn là kiểm định t, dựa vào giả định rằng

 • Số liệu phải tuân theo luật phân phối chuẩn,
 • Số liệu độc lập với nhau :: independence,
 • Phương sai giữa các nhóm không khác nhau :: homogeneity.

Nếu không thoả mãn các giả định thì kết quả phân tích có thể không đúng, nếu không muốn nói là sai. Khi số liệu không tuân theo luật phân phối chuẩn hay không đáp ứng các giả định trên, nhà nghiên cứu cần phải hóan chuyển số liệu để đáp ứng các giả định chung trên trước khi phân tích.  Nếu số liệu không thể hoán chuyển, nhà nghiên cứu có thể áp dụng các phương pháp phân tích phi tham số :: non-parametric method như kiểm định Wilcoxon rank-sum test. (Nguyễn Văn Tuấn. Những sai lầm phổ biến trong phân tích thống kê [4])

Mô hình phân tích

Phân tích phương sai :: ANOVA

Hồi quy :: regression

Mẫu và cỡ mẫu

Trường phái Bayer

Những sai lầm phổ biến trong phân tích thống kê

Thống kê ứng dụng

Môi trường

 • Paul Mac Berthouex, Linfield C. Brown. 2002. Statistics for Environmental Engineers, Second Edition. 489 pages
  • Lewis Publishers, 1994 - 335 pages.
 • Wayne R. Ott. Environmental Statistics and Data Analysis.
  • Topics include Bayes' Theorem, geometric distribution, computer simulation, histograms and frequency plots, maximum likelihood estimation, the tail exponential method, Bernoulli processes, Poisson processes, diffusion and dispersion of pollutants, normal distribution, confidence intervals, and stochastic dilution; gamma, chi-square, and Weibull distributions; and the two- and three-parameter lognormal distributions.
  • the Statistical Theory of Rollback, which allows data analysts and regulatory officials to estimate the effect of different emission control strategies on environmental quality frequency distributions. Assuming only a basic knowledge of algebra and calculus, Environmental Statistics and Data Analysis provides an outstanding reference and collection of statistical procedures for analyzing environmental data and making accurate environmental predictions.
 • 2004. Environmental Statistics: Methods and Applications.
 • 1987. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring. (a part)
 • Robert D. Gibbons,Dulal Bhaumik,Subhash Aryal. 2009. Statistical Methods for Groundwater Monitoring.

Kinh tế

Liên kết chọn lọc

 • Ngôn ngữ lập trình thống kê
 • Phần mềm lập trình với R
 • Thống kê

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]