Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

THẢI BỎ CHẤT NGUY HẠI DÂN DỤNG

AN TOÀN HOÁ CHẤT > Hoá chất dân dụng >Chất thải nguy hại dân dụng

Trong trang này

Chất thải nguy hại trong dân dụng

Thải bỏ

Tài liệu tham khảo

Sản phẩm nguy hại dân dụng cần được sử dụng cẩn thận như thế nảo
thì khi thải bỏ cũng phải cẩn thận như vậy!

ThS. Trần Minh Hải

Ngày: 18/05/2009.

Chất thải nguy hại trong dân dụng

Tại Việt Nam, tổng lượng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh hằng năm khoảng 160.000T (2003). Trong đó, nguồn phát sinh CTNH lớn nhất là sản xuất công nghiệp (80%) và hoạt động cuả bệnh viện và cơ sở y tế (13%). (Bộ tài nguyên và Môi trường, ngân hàng thế giới, Dự án kinh tế chất thải do cơ quan Phát triển quốc tế cuả Canada tài trợ. 2004)

Các cơ quan quản lí môi trường chưa có báo cáo về chất thải nguy hại trong dân dụng. Hiện nay, chưa có nghiên cứu trực tiếp về CTNH dân dụng. Lượng CTNH dân dụng chiếm tỉ trọng nhỏ, khoảng 0,1% khối lượng rác thải sinh hoạt (12,8 Tấn/năm [1]), nhưng chúng tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, phân tán trong nhân dân và hoàn toàn không được kiểm soát. Do vậy, chúng luôn mang nguy cơ tác động đến sức khoẻ và an toàn cuả con người cũng như môi trường trên diện rộng.

Đến năm 2009 , Việt Nam chỉ xử lí được một phần, chưa xử lí được toàn bộ khối lượng CTNH. TPHCM là nơi có nguồn chất thải nguy hại lớn. Tháng 06/2009, TP mới khỏi công xây dựng nhà máy xử lí CTNH lớn nhất trong cả nước, công suất 21 T/ngày, sẽ hoàn thành vào tháng 12/2009.

Hướng dẫn thải bỏ

Sau khi sử dụng sản phẩm có chưá chất nguy haị, người dùng cần tuân thủ các hướng dẫn thải bỏ ghi trên bao bì và trên tờ hướng dãn sử dụng. Nguyên tắc chung kh thải bỏ chát nguy hại như sau

không bỏ vào thùng rác thông thường Không bỏ vào thùng rác thông thường

 

  • Đóng kín bao bì, nếu còn sản phảm bên trong, không đổ ra môi trường mà vẫn giữ trong bao bì;
  • Thải bỏ bao bì sản phẩm nguy hại tại trung tâm tiếp nhận chất thải nguy hại;

Quản lí chất thải nguy hại

Phân loại các chất thải nguy hại dân dụng dưạ vào thành phần gồm các sản phẩm sử dụng thông thường hằng ngày, đặc tính phân tán trong khu dân cư, khối lượng không lớn. Do dó, chất thải nguy hại dân dụng không chỉ gồm chất thải trong hộ gia đình, còn có các nguồn từ văn phòng làm việc khu văn phòng hay trường học...

Vậy kiểm soát loại chất thải dân dụng này gồm cả việc thu gom từ khối văn phòng, và nhà dân.

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ tài nguyên và Môi trường, ngân hàng thế giới, Dự án kinh tế chất thải do cơ quan Phát triển quốc tế cuả Canada tài trợ. 2004. Báo cáo Diễn biến Môi trường Việt Nam 2004. Chất thải rắn.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật: 27/07/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:15 PM ]