Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

CẤU TRÚC TỪ ĐIỂN

TỪ ĐIỂN > PHỤ LỤC > Cấu trúc cuả từ điển

Danh sách toàn bộ các thuật ngữ tiếng Việt

Toàn bộ cách thuật ngữ tiếng Việt đã có trong từ điển này được liệt kê theo thứ tự chữ cái như cột bên phải và dấu thanh như sau:

Danh sách các thuật ngữ tiếng Việt tiêu biểu

Thông tin mục từ

Trong từ điển này, mỗi mục từ cung cấp thông tin gồm:

Mục từ :: Headwords

Từ tiếng Việt :: từ tiếng Anh tương đương (từ loại :: part of speech) [hướng dẫn ngữ pháp :: grammar instruction] : giải thích nghĩa từ ► xem thêm từ này; ::: từ tiếng Pháp tương đương (từ loại )

Ví dụ :: example

Tham khảo :: Thesaurus

Từ liên quan :: Related Word

~

Từ gần nghĩa

Từ đồng nghĩa :: Synonyms

=

Từ trái nghĩa :: Antonyms

><

Từ hay nhầm lẫn :: Confused words

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

Cập nhật : 07/04/2008.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Vendredi, 7 Novembre, 2014 4:07 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y