Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Các kí hiệu dùng trong từ điển này - symbols used in the dicionary

TỪ ĐIỂN > PHỤ LỤC > Kí hiệu

Danh sách toàn bộ các thuật ngữ tiếng Việt

: phần giải thích nghĩa;

:: dấu phân cách từ tiếng Việt và tiếng Anh tương đương;

::: dấu phân cáchtừ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương;

( ) chú thich từ loại;

[ ] chú thich ngữ pháp;

► xem thêm

~ Từ liên quan :: Related Word

≈ Từ gần nghĩa

= Từ đồng nghĩa :: Synonyms

>< Từ trái nghĩa :: Antonyms

≠ Từ hay nhầm lẫn :: Confused words

© Tác giả: Trần Minh Hải. Từ điển Kĩ thuật Môi trường. http://environment-safety.com/Languages/Dictionary/default.html

Cập nhật: 01/01/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Vendredi, 7 Novembre, 2014 4:07 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y