Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ANH - VIỆT

Đây là Tự điển Kĩ thuật tra trực tuyến và miễn phí đầu tiên.

Danh mục thuật ngữ tiếng Anh tiêu biểu

Thông tin mục từ

Trong tự điển này, mỗi mục từ, chúng tôi đưa các thông tin gồm:

Từ

Từ nguyên

Loại từ, hướng dẫn ngữ pháp

Nghiã từ 1

Ex 1:

Tham khảo :: Thesaurus

Từ liên quan :: Related Word

~~

Từ gần nghĩa

Từ đồng nghĩa :: Synonyms

=

Từ trái nghĩa :: Antonyms

Từ hay nhầm lẫn :: Confused words

Trần Minh Hải.

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

Cập nhật : 08/04/2008.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Vendredi, 7 Novembre, 2014 4:05 PM ]

Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z