Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

HOÁ HỌC :: CHEMISTRY

TỪ ĐIỂN VIỆT - ANH - PHÁP > HOÁ HỌC

Trần Minh Hải. © An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Viết bài: 13/10/2005. Cập nhật: 19/05/2011.

Hoá đại cương :: general chemistry;

Phản ứng :: reaction (n.);

Hoá phân tích ::

  • phòng thí nghiệm :: laboratory (n.);
  • dụng cụ thí nghiệm
  • thiết bị thí nghiệm

Kĩ thuật hoá chất :: chemical engineering

Chất nguy hại

Tham khảo :: Thesaurus

Từ liên quan :: Related Word

~ Từ điển theo chủ đề; khoa học;

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y