Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

MÔI TRƯỜNG :: ENVIRONMENT

TỪ ĐIỂN VIỆT - ANH - PHÁP > MÔI TRƯỜNG

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 07/01/2009. Cập nhật: 26/9/2012.

Môi trường (tự nhiên) :: environment (n.) : Khí quyển , thuỷ quyển, địa quyển

Sinh quyển ::

Sinh thái học :: Ecology

Các chu trình vật chất trong tự nhiên ::

Ô nhiễm ::pollution (n.);

Các vấn đề môi trường toàn cầu :: Global environmental problems (n.phr.);

Quản lí môi trường :: environmental management (n.phr.);

Kĩ thuật môi trường :: environmental engineering (n.phr.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y