Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

VIẾT LUẬN TOEFL WRITING ESSAY

NGÔN NGỮ > Tiếng Anh > WRITING :: VIẾTTWE

Trong trang này

Phát bỉểu ý thích

Đồng ý hay không đồng ý

Giải thích

Biện luận

đầu trang

Đề tài

Đề tài viết luận cuả TÒEFL: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/989563wt.pdf

 

Có 4 loại đề bài viết ở cuộc thi TWE.

  • Phát bỉểu ý thích
  • Đồng ý hay không đồng ý
  • Giải thích
  • Biện luận

Bạn điều chỉnh dàn ý bài vết của mình phù hợp với yêu cầu của đề. Phần này giới thiệu các chủ đề và dàn bài gợi ý.

Stating a preference (PR) :: phát bỉểu ý thích

Compare and contrast 2 sides of an issue

Pros and cons

Advantages and disadvantages

Don’t like

Like

Example

Agree or Disagree (AD) :: đồng ý hay không đồng ý

State your opinion and defend your point of view

Reason

Discuss one side of the issue

Advance 1

Emphasize

Example

Disadvance - Rebuttal

Explaination (Ex) :: giải thích

What sth is, How it happened, Why it occurs, How it is different

Why sth is good or bad

Establish criteria and use those criteria to make judgement

Reson 1

Reason 2

Counter point - Rebuttal

Making an Argument (MA) :: biện luận

Topic present a hyphothetical situation

Determine what to be done

Make a choice

Sypport your hypothesis

Reason 1

Reason 2

Counter point - Rebuttal

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 08/2008.

TIẾNG ANH
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]