Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KĨ THUẬT VIẾT THƯ TIẾNG ANH :: writing letter

TIẾNG ANH > WRITING :: VIẾT TIẾNG ANHViết thư

Trong trang này

Bố cụ lá thư công vụ

Các mẫu câu thường dùng trong thư từ thương mại

đầu trang

Bố cục lá thư công vụ :: bussiness letter

Người gửi

Tên cơ quan, địa chỉ liên lạc

Địa điểm, ngày viết thư

Ho Chi Minh City, 27th February, 2009

Người nhận

Tên cơ quan :: Company ***

Người liên quan :: Att.

Về việc :: Ref.

Lới chào đầu thư ::: salutation

Dear Mr. / Mrs. / Miss. + family name

Nội dung thư

 

 

Lời chào cuối thư :: Complimentary close

 

Sincerely yours

Truly yours (chỉ ở Mĩ)

 

Looking for reward

See you gain

Xác nhận cuối thư

Người gửi

Chữ kí

Các mẫu câu thường dùng trong thư từ thương mại

Thanks for your letter date 26/02/2009 regarding our contract of toys.

We are now accepting the term of contract and these products will be delivered in 5 working days.

If there is any further information please call us.

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 28/02/2009.

TIẾNG ANH
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]