Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NGÔN NGỮ HỌC

NGÔN NGỮ > Ngôn ngữ học

Trần Minh Hải.

Viết bài: 2/10/2016. Cập nhật: 17/10/2016.

  • Introduction to Linguistics
  • Phonetics
  • Phonology
  • Syntax
  • Semantics
  • Psycholinguistics
  • History of English
  • Linguistic Engineering
  • Human Language Technologies

Linguistics. http://linguistlist.org/issues/27/27-3033.html

Linguistics 104 - Words and Word Structure. https://www.youtube.com/playlist?list=PLRIMXVU7SGRIM5yeb7p10QdxrzOJWFfA7

Linguistics 301 - Varieties of English. https://www.youtube.com/playlist?list=PL7B65C98175D563E1


Học ngoại ngữ

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]