PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ HOÁ CHẤT

PHÁP LUẬT > Pháp luật về hoá chất

Trong trang này

đầu trang

Pháp luật được tôn trọng khi được phổ biến đến mọi người

Công tác quản lý hoá chất mang tính thời sự khi các tai nạn liên quan đến hoá chất thường xuyên xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với các vấn đề ô nhiễm môi trường. Hầu hết các hoạt động sản xuất đều liên quan đến hoá chất. Vấn đề càng trở nên bức thiết khi thực tế còn nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hoá chất từ khâu sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tới thu gom, xử lý.

Việt Nam có rất ít thông tin về pháp luật chuyên ngành, nhất là về hoá chất. Trong khi đó, hoá chất là lãnh vực quản lý khó, liên quan nhiều ngành, pháp luật cũng rất phức tạp. Nhu cầu đặt ra là phải có một hệ thống thông tin pháp luật về hoá chất phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân khi tiếp xúc, làm việc với hoá chất.

Nội dung luật và các văn bản pháp quy trong trang web này sẽ giúp cho mọi người có những hiểu biết cơ bản về những quy định của luật quản lý hoá chất nói chung, chất nguy hại nói riêng và cả chất thải nguy hại.

Trang Pháp luật Hoá chất giới thiệu các nội dung miễn phí gồm

 

 


© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật: 02/01/2010.

Mercredi, 8 Février, 2012 11:17 AM