QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN

PHÁP LUẬT > Quy chuẩn kĩ thuật, tiêu chuẩn

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của nước ta hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật

Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Về nguyên tắc, Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Xem thêm về quy chuẩn - tiêu chuẩn

 

Danh mục quy chuẩn kĩ thuật, tiêu chuẩn

Phần này giới thiệu danh mục các tiêu chuẩn về

Danh sách các tiêu chuẩn bị hủy theo đuyết định cuả bộ Khoa học Công nghệ tháng 12/2008

Các tiêu chuẩn quốc tế


Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 7/4/2010.