LIÊN KẾT PHÁP LUẬT

PHÁP LUẬT > Liên kết pháp luật

Trong trang này

Các liên kết pháp luật theo chủ đề

Cơ quan quản lý nhà nước, địa phương về pháp luật

Báo chí

Trang pháp luật cuả các hiệp hội

Trường đại học có ngành luật

Các doanh nghiệp về luật

Website cá nhân

Diễn đàn

Tiếng Anh

Đầu trang

Các liên kết pháp luật theo chủ đề

Liên kết pháp luật về

Cơ quan quản lý nhà nước, địa phương về pháp luật

Trang pháp luật cuả các hiệp hội

Trường đại học có ngành luật

  • Đại học Luật Hà Nội: http://www.daihocluathn.edu.vn
  • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hcmulaw.edu.vn

Các doanh nghiệp về luật

Website cá nhân

Chia sẻ tài liệu

Báo chí

Báo về pháp luật

Trang pháp luật trên báo

Diễn đàn

Tiếng Anh

  • http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/luatasem_out/kinds.aspx?tenvd=others - Các văn bản luật của Việt Nam bằng tiếng Anh. Vietname law in English.
  • Khoa luật trường đại học Cornell: http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/Environmental_law
  • Pháp luật châu Âu:http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm: cung cấp văn bản toàn văn;

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

cập nhật nội dung: 29/07/2009.