Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

KĨ NĂNG CUẢ LÃNH ĐẠO

MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng > Kĩ năng làm việc > Lãnh đạo

Trong trang này

Quản lí nội bộ

Quan hệ với khách hàng

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Người làm lãnh đạo khó khăn hơn nhân viên bình thường vì họ vưà phải quản lí người dưới quyền, vưà phải làm vưà lòng cấp trên.

Người lãnh đạo

Quản lí nội bộ

Quan hệ với khách hàng

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 16/02/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 4:05 PM ]