Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG > Quản lí môi trường

Viết bài: 7/6/2009. Cập nhật: 8/5/2014.

Quản lí môi trường cung cấp kiến thức căn bản về

 • Môi trường toàn cầu
 • Quản lý chất thải : thu gom; vận chuyển; lưu trữ; tận dụng; xử lý, thải bỏ, tiêu hủy
 • Công cụ quản lí môi trường
  • Luật pháp,
  • Tiêu chuẩn môi trường...
  • Phí, lệ phí
  • Hệ thống quản lí môi trường (EMS) và ISO 14000
  • Quan trắc môi trường :: monitoring
  • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) :: EIA

Môi trường toàn cầu

Liên kết chọn lọc

Quản lí môi trường

Quản lí lưu vực sông

Mekong

 

Đồng Nai

Ứng dụng luật pháp trong quản lí môi trường

Luật Các nhà quản lí cần hiểu biết luật. Tham khảo thực tế ở đây:

Sách liên quan

 • Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. 2001. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. ĐH Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.
 • Nguyễn Đức Khiển. 2002. Quản lý môi trường. NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội.
 • Nguyễn Thu Hương. 2003. Những quy định pháp luật về môi trường đô thị. NXB Lao Động.

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]