Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

quy trÌNH SẢN XUẤT

MÔI TRƯỜNG > Sản xuất và môi trường

Phần này giới thiệu các quy trình sản xuất và vấn đề môi trường của nó. Quy trình nào chưa có bài viết tiếng Việt, chúng tôi giới thiệu các liên kết chọn lọc để tham khảo.

Quá trình thiết bị

  • Truyền khối, truyền nhiệt, cơ học: khuấy, lắng, lọc, keo tụ, hấp phụ, trao đổi ion, sấy khô, hấp thu, tuyển nổi...
  • Phụ lục: tra cứu thông số kỹ thuật

Quy trình sản xuất

Phần này cung cấp các quy trình sản xuất tiêu biểu.

Với mỗi sản phẩm, Quy trình sản xuất ở đây trình bày các nội dung

  • Nguyên liệu,
  • Sản phẩm
  • Quá trình chế biến,
  • Các vấn đề môi trường của quy trình sản xuất: Chất thải và ô nhiễm

Tiêu chuẩn về chất lượng

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo


© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 4/8/2008.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 3 Octobre, 2015 9:30 PM ]