Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG SINH VIÊN MÔI TRƯỜNG > NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tầm nhìn

Sinh viên nghiên cứu khoa học

Các hình thức nghiên cứu khoa học ở đại học

  • Nghiên cứu tài liệu: gồm dạng bài tổng hợp, tiểu luận môn học: báo cáo về một vấn đề được dề xuất nghiên cứu.
  • Thu hoạch hay báo cáo thực tập: mô tả một vấn đề thực tiễn tại một đơn vị nào đó nhằm rút ra những kết luận hay đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện hay cải tiến vấn đề nêu ra;
  • Khoá luận tốt nghiệp hay Đồ án tốt nghiệp: là chuyên khảo mang tính chất tổng hợp, được chấm hay bảo vệ để lấy bằng cử nhân hay kĩ sư.

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn SV NCKH gồm các nội dung Đăng ký đề tài, Xét duyệt đềt tài , Báo cáo giữa kỳ, Báo cáo cuối kỳ, Nghiệm thu đề tài, Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên, Giáo viên hướng dẫn, Tổng quan tài liệu, Nguồn tài liệu tham khảo,

Tiêu chuẩn trong nghiên cứu khoa học

Tiêu chuẩn trong NCKHS trình bày các yêu cầu trong đánh giá đề tài NCKH, các lỗi trong nghiên cứu khoa học

nghiên cứu khoa học

Kĩ năng để thực hiện thành công NCKH

  • Các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành
  • Kĩ năng nghiên cứu, tổng hợp tài liệu
  • Ngoại ngữ

Các mô hình nghiên cứu

Sách

Nguyễn Văn Tuấn. 2011. Đi vào nghiên cứu khoa học. Tổng hợp TPHCM.

Mục lục

Lời nói đầu

I. Về Khoa học và đạo đức khoa học

1. Thế nào là nghiên cứu khoa học

2. Cách đặt câu hỏi nghiên cứu

3. Thế nào là cơ sở khoa học

4. Văn hóa khoa học

5. Đạo đức khoa học

6. Gian lận và vi phạm đạo đức trong khoa học

7. Đạo văn trong hoạt động khoa học

8. Một trường hợp gian lận khoa học tại Úc và những bài học

II. Về Công bố quốc tế

9. Thế nào là một bài báo khoa học

10. Cách viết báo cáo khoa học cho các tập san khoa học quốc tế

11. Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

12. Vấn đề tác giả bài báo khoa học

13. Tám lý do cho công bố quốc tế

14. Tại sao bài báo khoa học bị từ chối?

15. Kỹ năng mềm cho nhà khoa học

16. Kĩ năng trình bày báo cáo trong hội nghị khoa học

17. Làm cách nào để thành công trong khoa học

18. Làm cách nào để thành công trong khoa học thật

Thay cho lời bạt: Khoa học Việt Nam: nhu cầu đổi mới tư duy

Nhà xuất bản tổng hợp TPHCM: http://www.nxbhcm.com.vn/Chi-tiet-sach/623/di-vao-nghien-cuu-khoa-hoc.aspx

Liên kết chọn lọc

Suy ngẫm

Ít học mà xấu bụng là kẻ độc ác. Có học mà xấu bụng là kẻ thâm hiểm. (Gaugnin)

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 22/2/2016.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]