Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG > HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC > Nghiên cứu khoa học > Nghiên cứu tài liệu

ThS. Trần Minh Hải.

Ngày 4/6/2009.

Nghiên cứu tài liệu còn gọi là tham khảo tài liệu là một bước nghiên cứu nhằm

 • Tổng quan về những nghiên cứu đã thực hiện
 • Xác định nhu cầu trong khoa học, xã hội;
 • Giới hạn phạn vi nghiên cứu

Tìm kiếm tài liệu

 • Các loại tài liệu tham khảo
 • Các nguồn tài nguyên
 • Phuơng pháp tìm kiếm tài liệu
 • Danh mục tài liệu

Xem chi tiết Tìm kiếm tài liệu

Chọn lọc tài liệu tham khảo

 • Đánh giá và chọn lọc kết quả tìm kiếm
 • Chọn tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu
  • Danh sách tài liệu tham khảo
  • Yêu cầu cuả tài liệu tham khảo
  • Cấm đưa vào tài liệu tham khảo
  • Tránh đưa vào tài liệu tham khảo

Xem chi tiết

Đọc tài liệu

Trích dẫn tham khảo

 • Quy tắc trích dẫn tham khảo
 • Lợi ích cuả trích dẫn tham khảo
 • Các trường hợp cần ghi trích dẫn
 • Cách ghi trích dẫn
 • Kĩ thuật diễn ngữ

Xem chi tiết

Viết báo cáo khoa học

Khi tham khảo tài liệu, bạn cần viết lại, sắp xếp, tổ chức thông tin, ý tưởng nhằm chứng minh một vấn đề để thuyết phục người đọc.

Xem chi tiết

Quy cách trình bày tài liệu tham khảo

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Tấn Đại. 2007a. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học : Sắp xếp và trình bày tham khảo [trực tuyến].Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học". Cập nhật 11/06/2007 [tham khảo 24/07/2009]. Địa chỉ truy cập: <http://www.khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03c2.html>.
 • Nguyễn Tấn Đại. 2007b. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học : Vấn đề chuẩn hoá quy tắc trình bày tham khảo ở Việt Nam [trực tuyến].  Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học". Cập nhật 11/06/2007 [tham khảo 12/07/2009]. Địa chỉ truy cập: <http://www.khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03d.html>.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 6/1/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]