CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

TRẺ EM > Giáo dục > Các phương pháp giáo dục

Viết bài: 26/4/2016. Cập nhật: 2/7/2016.

Hoàn cảnh

Vào năm 1918, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trẻ em đang được dạy để trở thành chiến binh dũng cảm, lòng yêu nước,... phải hi sinh vì tổ quốc, phải vâng lời. Các nhà giáo dục, bác sĩ, nhà tâm lí học... đã nhìn ra vấn đề: phải xây dựng một thế hệ tương lai không tạo ra chiến tranh nữa. Họ là Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet, Alexander S. Neill, Ovide Decroly, Paul Geheeb, Janusz Korczak, mỗi người sáng tạo phương pháp giáo dục riêng. Nhà giáo dục Thuỵ Điển, Adolphe Ferrière, tập hợp liên minh quốc tế về nền giáo dục mới. Các lớp học thực nghiệm phương pháp mới ra đời từ những năm đầu 1900 ở khắp châu Âu. Các hội nghị bàn về nền giáo dục mới đã thảo luật về triết lí giáo dục, phương pháp giáo dục. Giáo dục không giám sát và không trừng phạt. Giúp trẻ hạnh phúc để trở thành người trưởng thành tốt hơn...

Ở châu Âu, những cải cách giáo dục mang tính cách mạng từ những năm đầu thế kỉ XX quan tâm đến việc trẻ em tự lập, trường học cho trẻ nam và nữ chung, học bằng giác quan, tiếp xúc với thiên nhiên vè thể thao, khoả thân...

Tuy nhiên, các quan niệm bất đồng cũng xuất hiện: nên giáo dục cho tầng lớp xuất chúng hay giáo dục đại trà, để cho trẻ tự to hay áp dụng kỉ luật, học theo chương trình hay không. Giấc mơ trường học mới thất bại vì tư tưởng độc tài nổi lên vào những năm 30 thế kỉ XX. Cuộc đấu tranh cho sự tiến bộ của loài người đã hình thành và thất bại do những hệ tư tưởng của thế kỉ XX , nhưng đã để lại di sản còn tới ngày nay. [1]

Các phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục tốt

Giáo dục là tạo điều kiện để học trò tự trải nghiệm về kiến thức ứng dụng trong thực tế. 

Do đó, giáo viên và nhà trường có nhiệm vụ tạo ra các điều kiện về tài liệu học tập, học cụ, và hướng dẫn cách trò tự học, tự đánh giá.

Chương trình giáo dục hiện tại

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. http://www.arte.tv/guide/fr/068407-000-A/revolution-ecole-1918-1939