Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

GIỚI THIỆU TIẾNG VIỆT

HỌC NGOẠI NGỮ > TIẾNG VIỆT > Giới thiệu tiếng VIệt >

Trần Minh Hải.

Viết bài: 16/9/2012. Cập nhật: 21/1/2014.

Trong các nước ở châu Á, nước ta là nước có chữ viết sớm được La tinh hoá và được gọi là chữ quốc ngữ. Trong các nước trên thế giới, không biết nước nào có được một thứ chữ tuyệt vời như thế! Tuyệt vời vì chỉ cần học ba tháng là một người bình thường có thể biết đọc, biết viết. Chữ quốc ngữ của chúng ta thật tuyệt vời vì viết thế nào đọc thế nấy, đọc thế nào viết thế nấy, mỗi âm chỉ có một chữ tương ứng, do đó tránh được cái nạn chính tả mà các tiếng Anh, tiếng Pháp đều mắc phải. Nó tuyệt vời vì liền sau cách mạng các trường đại học đều có thể dạy ngay bằng tiếng Việt. Nhờ được dạy bằng tiếng Việt mà những khái niệm trừu tượng nhất trong khoa học và triết học được sinh viên tiếp thu dễ dàng và dần dần thấm sâu vào tiềm thức. Nếu dạy bằng ngoại ngữ thì phải mất hàng chục năm học ngoại ngữ may ra sinh viên mới hiểu được sâu sắc như qua tiếng Việt. (Nguyễn Văn Chiển, 2009)

Lịch sử tiếng Việt

Mối quan hệ với tiếng Hán

Mới quan hệ với tiếng Pháp

Tham khảo

Học tiếng Việt

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Văn Chiển. 2009. Báo động về tình trạng pha tạp tiếng Việt. 15/10/2009: <http://vicheckspelling.wordpress.com/2009/10/15/bao-dộng-về-tinh-trạng-pha-tạp-tiếng-việt/> theo http://ngonngu.net

© Tác giả: Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://environment-safety.com/Languages/

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]