Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

HƯỚNG NGHIỆP

KĨ NĂNG > Hướng nghiệp

 

Hướng nghiệp cho học sinh

Nhất định phải vào đại học?

Nghề môi trường

  • Học môi trường phải làm môi trường?
  • Kĩ thuật / Công nghệ hay Quản lí môi trường
  • Trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ...)

Hướng nghiệp

Nghề không cần bằng đại học

Liên kết chọn lọc về hướng nghiệp

Sau đây chúng tôi giới thiệu các trang web có mục hướng nghiệp. Tuy nhiên, các bài viết sơ sài, chưa cụ thể cho trường hợp nghề môi trường và bảo hộ lao động. Hơn nữa có trang chỉ đưa bài phục vụ việc quảng cáo các khoá học của doanh nghiệp.


© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 16/02/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]