Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE

ATMT > Điều kiện sử dụng

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG có thể thay đổi các điều kiện sử dụng website và cập nhật thông tin trên trang này.

Bản quyền của website An toàn Môi trường: http://envisafety.com

gồm

  • Các bài viết ghi tácgiả © An toàn Môi trường
  • Các hình ảnh có ghi tác giả là An toàn Môi trường hay http://envisafety.com và các hình ảnh khác nếu không có ghi chú tác giả khác.

Thông tin miễn phí

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau KÈM THEO các điều kiện ở mục "Với điều kiện sử dụng"

  • Bạn có thể TẢI VỀ xem, IN ra các BÀI VIẾT trên website An toàn Môi trường.
  • PHÁT HÀNH lại thông tin: Bạn có thể đăng lại (phát hành) toàn bộ hay trích một phần nội dung những bài viết có tên tác giả là © An toàn Môi trường trên trang web, báo viết điện tử hay bản in... của mình,
  • CHỈNH SỬA nội dung: Bạn được quyền chỉnh sửa hình ảnh để sử dụng phù hợp với mục tiêu của mình.

Với điều kiện sử dụng

Bạn có thể sử dụng thông tin miễn phí của website An toàn Môi trường với các điều kiện ghi ở đây:

  • Ghi rõ NGUỒN TRÍCH DẪN là: "An toàn Môi trường: http://envisafety.com", có liên kết dến trang có bài trích dẫn ở website An toàn Môi trường; và
  • KHÔNG được dùng cho mục đích THƯƠNG MẠI: ví dụ không được bán, cho thuê... kiếm tiền trên tài liệu của An toàn Môi trường... và
  • Ghi rõ về "Thông tin miễn phí" và "Điều kiện sử dụng" giống như tác giả là An toàn Môi trường đã ban hành ở đây.

Không chịu trách nhiệm

Website An toàn Môi trường KHÔNG chịu trách nhiệm với các liên kết ngoài.

© An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 09/05/2008.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:15 PM ]