Phát triển bản thân, sống hài hòa với môi trường xã hội và thiên nhiên, nhận ra bản thân, làm chính mình.