An toàn

Báo động khi kẹt trong xe ô tô bị khóa

Các cách báo động : bấm kèn, bật đèn, đập vỡ kính, mở lẫy khóa cửa...

Sống khỏe

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

Bài mới