Bài tiêu biểu

Ba mức độ ngôn ngữ

Ngôn ngữ có ba mức độ: phổ thông, chuẩn mực, tinh tế. Ngôn ngữ trong trường học phải ở mức từ chuẩn mực tới tinh tế..

Tiếng rao

Nội lực

Mon meilleur vente : Tamashido Avancé